ارتباط با بانک اطلاعاتي از طريق Asp

بازديد

Hit Counter

معمولا در هر وب سايت علاوه بر شاخه www يک شاخه ديگر وجود دارد که بانک اطلاعاتي و فايلهاي داده اي را در آن قرار مي دهند. دليل اينکه بانک اطلاعاتي را در داخل دايرکتوري هاي شاخه www  قرار نمي دهند اين است که اين شاخه را مي توان با استفاده از نرم افزارهاي WebZip به طور کامل دانلود نمود .

بديهي است درصورتي که بانک اطلاعاتي را در شاخه www قرار داده باشيم در آن صورت محل امني براي داده هاي خودمان انتخاب نکرده ايم . خصوصا اينکه معمولا يکي از جداول بانک اطلاعاتي حاوي رمزها و نام و حساب کاربران مي باشد و اين مسئاله  وجود محل امن براي داده ها را دو چندان مي کند

به هر حال با فرض اينکه بانک اطلاعاتي را در محل مناسبي در سايت خود قرار داده باشيد به روش زير مي توان با بانک اطلاعاتي موجود بر روي سايت ارتباط برقرار نمود

مرحله اول : ايجاد DSN

قبل از ارتباط با بانک اطلاعاتي بايد يک DSN براي ارتباط با بانک مربوطه ايجاد کنيد براي اين منظور مي توانيد با استفاده از کنترل پانل سايت اقدام به ايجاد DSN مربوطه نماييد . ( در صورتي که سايت شما داراي  کنترل پانل نيست مي بايست با کسي که فضا را از او اجاره کرده ايد تماس گرفته تا او اين کار را براي شما انجام دهد )

توضيح : به جاي DSN مي توان از Connection String  هم استفاده کرد ولي اين روش توصيه نمي شود

مرحله دوم : ايجاد يک فايل ASP

يک فايل با پسوند ASP با استفاده از Front Page و يا هر ويراستار ديگر ايجاد نماييد . و دستورات زير را در آن تايپ کنيد. دقت کنيد که در اينجا Sitedsn نام DSN ايجاد شده براي بانک اطلاعاتي مورد نظر شماست که در مرحله قبل ايجاد شده است

<% @Language="VBScript" %>

<% Option Explicit  %>

نکته : دستورات مربوط به VBScript بايد بين دو علامت <%    %> نوشته شوند بنابراين براي قراردادن دستورات زير در داخل فايل Asp بايد آنها را بين دوعلامت فوق محصور کنيد

مرحله سوم : ايجاد يک ارتباط

 Dim Myconn

 Set MyConn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")

مرحله چهارم : بازکردن ارتباط

myconn.Open "Sitedsn"

مرحله پنجم : ايجاد يک رکورد ست

set Rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")


مرحله ششم: بازيابي داده ها در صورت نياز

Dim SqlStr

SqlStr="Select * from نام جدول where شرايط"

set Rs=myconn.Execute("SqlStr")

مرحله هفتم : بستن بانک اطلاعاتي

myconn.close
set myconn=nothing
 

مثال :

بازيابي داده از يک فايل داده اي که داراي يک جدول به نام  BOOK با فيلدهاي No,Name,Subject مي باشد

Example.asp

<% @Language="VBScript" %>
<% Option Explicit 
dim myconn ,Rs,dataStr
set myconn=server.CreateObject("ADODB.Connection")
'myconn.Open("mydsn")
set Rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
set Rs=myconn.Execute("Select * From Book where NO>10000 " )
if Not Rs.eof then
    Rs.movefirst
    do while Not Rs.Eof
        dataStr =Rs("NO")  &  "  ,  "   &  Rs("Name")  &  "  ,  "  &  Rs("Subject")
        Response.write(dataStr)
        Rs.MoveNext
   loop
else
    Response.write( "No Record !")
end if
myconn.close
set myconn=nothing
%>

 

آرش 25/01/1382

بازگشت به صفحه قبل     بازگشت به صفحه اول