ردیف موضوع نویسنده سال
1 الگوریتم تشخیص صحت شناسه ملی اشخاص حقوقی علي آرش 92
2 الگوریتم تشخیص صحت شماره کارت های بانکی و اعتباری علي آرش 91
3 الگوریتم تشخیص صحت کد ملی علي آرش 87
4 تاريخچه بارکد علی آرش 85
5 بارکد 128 علی آرش 85

صفحه اصلي